Birim Personelleri

  • Bilgisayar İşletmeni Ali  AKBULUT (Dahili : 1112)
  • Memur Yunus Erdurmuş (Dahili : 1100) 

İdari İşler Birimi

Daire Başkanına ait resmi yazışmaları yapmak 

Gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak

Gelen ve giden evrakların dosyalanmasını ve dağıtımını yapmak

Daire Başkanlığında görevlendirilen personellerin özlük dosyalarını arşivlemek

Daire başkanlığında görevlendirilen personellerin izin takibini yapmak

Gelen evrakları imza karşılığı alarak kaydını yapmak

İmza karşılığı alacağı evrakın eksiksiz ve doğru olduğunu inceleyerek teslim almak

Gelen ve giden evrak posta zimmet defterinin muhafazasını sağlamak

Gelen evrakları düzenli ve sistemli bir şekilde kayıt işlemlerini yaparak Daire Başkanına sunmak

Kurum içi ve Kurum dışından gelen yazılara cevap vermek

Daire Başkanı tarafından işlem gören yazıları ilgili birim veya kişilere teslim etmek

Başkanlık birimlerinden gelen dağıtımlı yazılara tarih ve sayıları verdikten sonra dağıtımlarını yapmak

Gereken resmi evrakların elektronik ortama aktarılmasını sağlamak

Gelen ve Giden Gizli evrakların defterlerini tutmak, gizli kaşesiyle kaşelenip gönderilmesini sağlamak

Dokümantasyon ve arşiv işlemlerini yapmak

Mali İşler Birimi

Hizmet ihalesi ile yapılan işlerin her ay faturalarının kestirilerek bordro ve diğer ekli belgelerle beraber tahakkuka bağlamak

Tahakkuka bağlanan hizmet işlerinin Strateji geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi ve ödemenin sağlanmasını yapmak

Doğrudan Temin ile satın alınacak mal ve hizmetler için teklif alınması, uygun teklife göre mal ve hizmetin satın alınarak fatura kestirilmesi ve ödemenin yapılması için Saymanlığa gönderilmesini sağlamak

 Kadromuzda bulunan personelin yolluk işlemlerinin yapılması ve ödemenin kişilere yapılması için gerekli belgeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. (Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.)

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek

Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek

Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak

Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek

Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak

Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.