Birim Personelleri

  • Bilgisayar İşletmeni Ali  AKBULUT (Dahili : 1112)
  • Hizmetli Eşe ÖZTÜRK (Dahili : 1100)

Başkanlık biriminin ihtiyacı olan yazışma ve raporlamaların hazırlanması, şartnamelerin hazırlanması, web ve e-posta hizmetleri için ofis destek ve yardım işlemleri sürdürmekle görevlidir. Başkanlığımız nezdinde takibi gereken bütçe ve mali işlemleri yürütür ve sonuçlandırır. Personel işlemleri, yazışmalar ve benzeri işlemleri yürütür.

 

ALİ AKBULUT 

Görevleri

Satın alınması gereken malzemelerle ilgili piyasa fiyat araştırması yaparak, yazışmaları hazırlamak, komisyon başkanına bilgi vermek, 

Onay belgesi, Yaklaşık maliyet cetveli ve ek belgeleri düzenlemek, 

Yapılması ve yaptırılması düşünülen işlerin ihale işlem dosyalarını hazırlamak ve ihale ile ilgili süreci takip etmek, 

İhale komisyonu oluşturmak, 

Satın alma ile ilgili komisyon kararlarını hazırlamak, İhale sonucu işlemleri hazırlamak ve yapmak, 

İdari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemleri ile ilgili evrakları hazırlamak

Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili evrakları hazırlamak, 

Başkanlığın etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 

Daire Başkanlığının varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 

Maaş Tahakkuk ve SGK Kesenek Bildirimi ve işe giriş - çıkış iş ve işlemlerin takibi.

Daire Başkanlığımız Faaliyet Raporu ve Eylem Planını hazırlamak ve takibi.

E.İmza taleplerinde sürecin takibi.

Eşe ÖZTÜRK

Görevleri

Üniversitemiz personelinin HGS başvuruları.

Daire Başkanlığımız santral telefonuna bakmak.

Daire Başkanlığımız Faaliyet Raporunu hazırlamak ve takibi.

Daire Başkanlığımız İç Kontrol Eylem Planını hazırlamak ve takibi.

Gelen ve Giden Evrak Takibi.

Taşınır kayıt yetkilisi.